DODAVATELé

Proces onboardingu

Registrace na Obchodní platformě koncernu VW je nutnou podmínkou pro spolupráci se v?emi spole?nostmi koncernu VW.

Detailní návod k procesu onboardingu ke sta?ení

D-U-N-S ?íslo


D-U-N-S (Data Universal Numbering System) – celosvětově unikátní identifika?ní devítimístny ?íselny znak, zavedeny a spravovany spole?ností Dun & Bradstreet (D&B).

D&B je mezinárodní korporace p?sobící na trhu od roku 1841. Spravuje celosvětově nejrozsáhlej?í databázi obchodních subjekt?. Pomocí D-U-N-S ?ísel sleduje vazby mezi mate?skymi a dce?inymi spole?nostmi, úst?edím a pobo?kami. D-U-N-S ?íslo jako jedine?ny identifikátor obchodního subjektu je standardem identifikace podnik? na celém světě.

Jak získat D-U-N-S ?íslo?

Pokud své D-U-N-S ?íslo nemáte nebo neznáte, zaregistrujte se na www.bisnode.cz/produkt/duns-cislo. D-U-N-S ?íslo Vám bude sděleno do 10 pracovních dn?. P?ípadně se obra?te na zákaznickou podporu BISNODE: +420 274 000 600, custserv@bisnode.cz.

Registrace na obchodní platformě dodavatel? VW


1. V prohlí?e?i p?ejděte na stránku www.vwgroupsupply.com

Klikněte na odkaz Als Partner registrieren / Team up with us.

Zvolte Registrierung starten (Produkte & Dienstleistungen) / Start registration (Products & Services).

Pro zahájení registrace klikněte na weiter / next.

2. Informace o firmě

Vyplňte obecné údaje o Va?í firmě, údaje ozna?ené hvězdi?kou (*) jsou povinné. Adresu lze volitelně uvést jakou shodnou se sídlem firmy nebo P. O. Box.

Kmenové údaje firmy musejí byt shodné s údaji uvedenymi p?i ?ádosti o D-U-N-S ?íslo (informace na www.upik.de).

Zvolte, zda jsou Va?e produkty/slu?by ur?eny pro vyrobní nákup (produktiver Einkauf / production procurement) nebo v?eobecny nákup (allgemeiner Einkauf / non-production procurement).

3. Informace o registrátorovi

Uve?te údaje o osobě, která je zodpovědná za provedení registrace Va?í firmy. Zkontrolujte správnost uvedené e-mailové adresy.

První ?ást registrace je hotova, do mailu obdr?íte potvrzení o p?ijetí po?adavku.

4. Validace dat

Supplier Integration Team zkontroluje správnost zadání informací o firmě a registrátorovi.

Po úspě?né kontrole obdr?í registrátor ve dvou samostatnych mailech u?ivatelské jméno a heslo s platností 10 dn?.

5. B2B Rámcová smlouva

P?ihlaste se prost?ednictvím p?ihla?ovacích údaj? do www.vwgroupsupply.com – na úvodní stránce zvolte Login. Budete vyzváni ke změně hesla. Je t?eba zadat p?vodní heslo a nové heslo 2x (kv?li kontrole správnosti zadání). Nové heslo bude mít ji? neomezenou platnost.

Vytiskněte dokument B2B Nutzungsvereinbarung /B2B User Agreement, doplňte údaje o firmě a nechte podepsat statutárního zástupce Va?í firmy. Podepsanou smlouvu ode?lete do 6 tydn? po?tou zpět do VW na uvedenou adresu:

Volkswagen Supplier Integration Team
B2B Nutzungsvereinbarung
Volkswagen Process Center Team
B2B User Agreement
Rothenfelder Str. 47
38440 Wolfsburg Germany

Informativní p?eklad B2B Nutzungsvereinbarung /B2B User Agreement v ?eském jazyce - prosím nepodepisujte!

6. údaje o firmě v LDB (Lieferantendatenbank / Supplier Database)

Soubě?ně s podpisem rámcové smlouvy doplňte detailní informace o Va?í firmě do LDB, nap?. dal?í kontaktní osoby, vyrobní spektrum firmy apod.

7. Administrátor firmy a p?i?azení rolí

K dokon?ení registrace zbyvá pouze ur?it firemního administrátora. Hlavní funkcí firemního administrátora je správa údaj? firmy v LDB a správa u?ivatel? firmy v UMS (Benutzerverwaltung / User Management System).

Administrátor m??e v rámci firmy vytvá?et dal?í u?ivatele a delegovat jim role, resp. p?ístupy k aplikacím. Bu? m??ete roli administrátora p?idělit ji? existujícímu registrátorovi, nebo m??ete touto rolí pově?it jinou osobu ve Va?í firmě.

Povinné role, které musí byt p?iděleny oprávněnym osobám, aby mohla probíhat online komunikace a online soutě?ení v rámci vyběrovych ?í?ení, jsou role RFQ-A User, GPS ON, E-mail SKODA, READ a WRITE. Návod na p?idělení rolí

Podmínkou pro p?i?azení rolí a dal?í vyu?ívání koncernové platformy je aktivace aplikace TOTP. Návod k registraci TOTP

údaje nutné pro registraci ve ?KODA AUTO a. s.


  • Název subjektu
  • D-U-N-S ?íslo
  • Adresa sídla spole?nosti / faktura?ní adresa
  • Kontaktní adresa / koresponden?ní adresa
  • Kontaktní osoba, kontaktní e-mail a telefon
  • I?O
  • Dokon?ená registrace na obchodní platformě VW

Poznámka: Pokud je Va?e faktura?ní adresa odli?ná od kontaktní/koresponden?ní adresy, resp. adresy sídla spole?nosti, je t?eba uvádět i D-U-N-S ?íslo p?idělené pro tuto adresu.

GDPR

Kontakty

Supplier Integration Team VW
V?eobecny nákup ?KODA AUTO a.s.